Η PANTELCO ΑΕ παράγει όλες τις γνωστές ποιότητες έτοιµου σκυροδέµατος (C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30,κ.ά.),
σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ. ’97) και τις απαιτήσεις του Πρότυπου
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ΕΝ 206:2011. Η σύγχρονη µονάδα παραγωγής μας έτοιµου σκυροδέµατος, το άρτια εξοπλισµένο
εργαστήριο μας σε συνδυασµό µε την υψηλή τεχνογνωσία του εξειδικευµένου και τεχνικού προσωπικού μας, παρέχουν στην εταιρεία τη δυνατότητα να εξυπηρετεί κάθε απαίτηση των πελατών της.